Общи условия за ползване на онлайн платформата www.agreesmart.com

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Agreesmart e онлайн платформа, която посредничи на лица, желаещи да решат неправни и правни спорове от всякакъв тип (граждански, трудови, търговски, потребителски, включително трансгранични спорове и т.н) чрез медиация, да се свържат и използват услугите на медиатори, регистрирани в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието, съобразно с изискванията на Закона за медиацията. За избягване на съмнение Доставчикът не предоставя услуги по медиация. Последните се предоставят от независими медиатори, които не са служители на Доставчика.

Платформата е предназначена за физически и юридически лица. За целите на тези Общи условия, лицето, което се регистрира в Платформата и използва услугите на същата се нарича „Потребител“. Всеки регистриран Потребител притежава профил в Платформата. Профилът е особена част  от Платформата, в която се съдържа представена от Потребителя информация. Тя се съхранява от Доставчика. Профилът осигурява възможност за ползване на услугите на Платформата.

При регистрацията си в Платформата Потребителят се съгласява изрично с тези Общи условия. Настоящите Общи условия имат силата на договор, сключен между Потребителя и Доставчика.

В случай на последващи изменения в Общите Условия, всеки  Потребител ще се счита, че е съгласен с тях, в случай, че продължи да използва Платформата след влизането в сила на измененията. Всеки регистриран потребител има право да използва услугите на Платформата при спазване на настоящите Общи Условия.

Платформата e достъпна на интернет страницата www.agreesmart.com. За достъп до същата се препоръчва последна версия на използвания интернет браузър. Платформата е достъпна и от мобилни устройства.

 1. ПРЕДМЕТ

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Доставчика и Потребителите, възникнали във връзка с предоставянето на услуги от Платформата, представляващи приемане и предаване на информация и свързване на Потребителите, желаещи да решат спор чрез медиация, с регистриран медиатор

Доставчикът предоставя следните услуги на регистрираните Потребители:

 • свободен преглед на информация;
 • изпращане на онлайн покана за медиация до трета страна;
 • получаване и потвърждаване на покана за медиация;
 • свързване на спорещите страни с медиатор, регистриран в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието;
 • организиране на срещи за провеждане на процедура по медиация;
 • свързване на спорещите страни с правни консултанти, които да окажат юридическо съдействие при изготвяне на споразумение за решаване на спор и депозирането му в съда за одобрение – при изрично поискване;
 • технически консултации  във връзка с ползването на Платформата.

Отношенията между Потребителите и избрания от тях медиатор са предмет на отделен договор („Споразумение за медиация“), като условията за тяхното изпълнение не се уреждат от настоящите Общи условия. Доставчикът не е страна по Споразумението за медиация и не носи отговорност за неговото изпълнение, включително за всички последици свързани с евентуално негово неизпълнение. За избягване на съмнение с настоящото се уточнява, че Доставчикът не предоставя услуги по медиация. Последните се предоставят от независими  медиатори, които не са служители на Доставчика.

III.  РЕГИСТРАЦИЯ

За да използва услугите на АgreeSmart, Потребителят следва да се регистрира в Платформата на интернет страницата www.agreesmart.com. За потребителско име се използва предварително регистиран e-mail адрес и парола за достъп.
За извършване на регистрацията е необходимо Потребителят да предостави:

 • За потребител физическо лице – трите имена, дата на раждане, постоянен адрес и адрес за кореспонденция, e-mail адрес, актуален мобилен телефонен номер.
 • За потребител юридическо лице – наименование, ЕИК номер, седалище, данни на законния представител, данни на пълномощник, ако регистрацията е чрез пълномощник, актуален мобилен телефонен номер;

Всяка нова регистрация направена в Платформата ще се счита за валидна, ако е валидирана чрез потвърждаване на линк, получен на e-mail адреса на Потребителя. При успешното валидиране на регистрацията системата генерира автоматично създадената парола за вход в Платформата. Автоматичната парола може да бъде променена във всеки един момент от настройките в профила на Потребителя. Паролата следва да съдържа задължително големи, малки букви, цифри и символи, най-малко 8 знака.
Потребителят има право да промени данните в профила си (без име/фирма и без дата на раждане/ЕИК), но след запазване на новата информация Потребителят следва да валидира промените по реда описан по-горе.
С извършването на регистрацията в Платформата Потребителят потвърждава, че е съгласен и приема настоящите Общите условия чрез направено по електронен път волеизявление, с което Потребителят декларира, че е запознат с тях и се задължава да ги спазва.
С изпращането на валидна заявка за регистрация, Посетителят се съгласява, че при предоставянето на услугите Доставчикът може да свързва с Потребителя чрез позвъняване по телефона и чрез комуникация по електронна поща.
При регистрация на Потребители, физически лица, същите следва да дееспособни. В случаите, в които като Потребител се регистрира ограничено дееспособно физическо лице, регистрацията се счита за валидна и Общите условия имат действие между страните, единствено след предоставяне  на писмено съгласие от попечителя на ограничено дееспособното физическо лице, с извършените действия по регистрацията. При липса на предоставено  съгласие Доставчикът ще откаже да предоставя услуги от Платформата и може за изтрие регистрирания профил.
Ако се извършва регистрация от името на юридическо лице, регистриращият  декларира и гарантира, че има право да  представлява това юридическо лице, в качеството му на законен представител или пълномощник, като обвързва представляваното от него  юридическо лице с тези Общи условия.
За всеки регистриран Потребител се генерира индивидуален профил, в който се съдържат декларираните от него данни при регистрацията, както и информация за текущи процедури по медиацията, техния статус, включително детайлни данни за всяка провеждана процедура по медиация, като назначен медиатор и т.н.
Потребителят може да започва процедури по медиация, както и да бъде канен за такива. В профила се отразява и всяка нова покана за процедура по медиация, ако бъде получената такава на регистрирания от Потребителя  e-mail адрес. Всеки поканен за процедура по медиация чрез Платформата също следва да се регистрира като Потребител.

 1. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Потребителят (в качеството му на канеща страна) може да заяви нова процедура по медиация с натискане на  бутона “Започни нова медиация”  в профила му. За да бъде изпратена покана за медиация, Потребителят е длъжен да попълни, съответната форма, както и да потвърди Споразумението за медиация, чрез натискане на бутон “Потвърди и изпрати”. С натискането на  бутон “Потвърди и изпрати” се изпраща покана за процедура по медиация до насрещната страна  по e-mail. За всяка започната процедура по медиация в системата се генерира уникален код.
Поканената страна, която не е регистрирана в Платформа, също следва да се регистрира като Потребител. За да се потвърди процедурата по медиация, след регистрацията,  поканената страна е длъжна  попълни съответната форма, както и да потвърди Споразумението за медиация, чрез натискане на бутон “Потвърди и изпрати”.
При натискането на бутон “Потвърди и изпрати”  всяка страна се задължава да заплати половината от  таксите, дължими съгласно Финансовите условия.
При натискането на бутон “Потвърди и изпрати” от Потребител (в качеството му на канеща страна и съответно на бутон “Потвърди медиацията” от Потребител (в качеството му на поканен страна) в рамките на започната процедура по медиация, ще се счита, че между тези двама Потребители е налице  Споразумение за медиация съобразно с разпоредбата на чл. 11 ал. 2 от Закона за медиацията, сключено по електронен път. (Потребителите потвърдили процедура по медиация по между си ще се наричат по-долу заедно „Страни“, а по отделно „Страна“).
Със сключването на Споразумението за медиация по реда на горната разпоредба, всяка Страна потвърждава и се съгласява медиаторът, който ще участва в процедурата по медиация между Страните, да бъде определен автоматично от Платформата.
Доставчикът се задължава да положи всички необходими усилия за организиране на среща между Страните в потвърдената процедура по медиация.
Страните в потвърдената процедура по медиация имат равни възможности за участие в  нея. Те участват в процедурата по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят от нея съобразно с изискванията на Закона за медиацията.
Цялата събрана информация във връзка със спора, включително всички комуникации между страните, са поверителни. Доставчикът се задължава да пази в тайна и да съхранява надлежно всички обстоятелства, факти и документи, които са събрани в хода на процедурата. Достъп до конкретна  информация, предоставена от Страните, има само избрания медиатор в конкретната процедура по медиация. Във всяка процедура участва само един медиатор.
Платформата поддържа списък с квалифицирани медиатори, които са дееспособни лица, отговарящи на изискванията по чл. 8 от Закона за медиацията и са вписани в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.
Медиаторът не проявява пристрастие и не налага решение по спора. Медиаторът приема да води процедурата, само ако може да гарантира своята независимост, безпристрастност и неутралност. Медиаторът осъществява дейността си добросъвестно при спазване на закона, добрите нрави и процедурните и етичните правила за поведение на медиатора. Медиаторът не може да дава правни съвети. По време на процедурата медиаторът е длъжен да се съобразява с мнението на всяка от страните по спора. Само назначеният от Платформата медиатор вижда информацията подадена от Страните. Медиаторът се оттегля от процедурата при възникване на обстоятелства, които биха породили съмнение в неговата независимост, безпристрастност и неутралност. Медиаторът не може да съобщава на другите участници в процедурата обстоятелства, които се отнасят само до една от страните по спора, без нейното съгласие. Медиаторът е длъжен да посочи всички обстоятелства, които могат да породят в страните основателни съмнения относно неговата безпристрастност и неутралност, като подписва декларации за безпристрастност, за всяка процедура, за която е определен, и ги предоставя на Страните.
В процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на Страните. Нито Доставчикът, нито медиаторът  отговарят, ако Потребителите (Страните) по определен спор не постигнат споразумение. Нито Доставчикът, нито медиаторът отговарят за неизпълнение на споразумение (спогодба), с което се решава спор между Страните, което споразумение е сключено между Страните в резултат на проведена процедура по медиация чрез съдействието на платформата.
Страните участващи в процедура по медиация се съгласяват, че Доставчикът действа единствено като посредник за осъществяване на връзка между Страните и медиатора, с цел  организиране на процедура по медиация, както и с обстоятелството, че Доставчикът не участва в самата процедура по медиация.  Доставчикът не носи каквато и да е отговорност за действия, поведение и/или причинени вреди от медиатори, включени в Списъка с квалифицирани медиатори, поддържан от Платформата във връзка с провеждани процедури по медиация.
При изрично искане от двете Страни, Доставчикът може да предостави услуги по свързване на спорещите страни с правни консултанти, които да окажат юридическо съдействие при изготвяне на споразумение за решаване на спора, включително за депозирането му в съда за одобрение.  Доставчикът не носи каквато и да е отговорност за действия, поведение и/или причинени вреди от правните консултанти.

 1. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Услугите, предоставяни от Платформата, се заплащат съобразно тези Финансови условия.
Ползването на платформата, в това число регистрацията в платформата, инициирането на процедура по медиация, включително потвърждаването на процедурата по медиация и първата среща с медиатора, са безплатни.
За всяка следваща проведена среща в процедура по медиация се заплаща такса от всяка една от спорещите страни в размер на 25 (двадесет и пет) лева. Всички посочени суми са без включен ДДС. Таксата се заплаща директно на Доставчика, в качеството му на посредник между Страните и избрания медиатор. Доставчикът заплаща впоследствие възнаграждението на съответния медиатор, като има право да задържи част от възнаграждението (комисионна) съобразно конкретна уговорка с медиатора, предмет на отделен договор между тях.
При иницииране на първа медиация след първоначална регистрация (на нов Потребител) първата проведена обща среща е безплатна и за двете Страни участващи в процедурата по медиацията. Таксата по т. 3 се заплаща от всяка от двете Страни участващи в медиация  едва на втора среща, ако и двете Страни желаят да продължат процедурата.
Страните заплащат таксата преди провеждането на срещата в брой или по банков път.
Платформата си запазва правото да откаже провеждането на среща по медиация при липса на заплатена такса.
В случай че една от страните откаже да заплати дължимата от нея такса, но желае да участва в процедурата по медиация, процедурата може да бъде проведена, само ако другата страна в спора е съгласна да заплати такса на отказалата се страна.
При заплащането на таксата се прилага принципът, че таксата е дължима, само когато и двете страни желаят процедурата по медиация да бъде провеждана.
Таксата за среща по медиация не се поставя в зависимост от вида на спора – непаричен спор, паричен спор, спор за имот (например апартамент автомобил и т.н.) или друг вид спор.
При успешна медиация онлайн, Платформата предлага и услуги по изготвянето на писмено споразумение по възлагане на спорещите страните, включително и услуги по одобрение на подписаното Споразумение в съда. Дължимите таксите за тези услуги се определят съгласно утвърдена тарифа, представляваща Приложение № 1.
Доставчикът си запазва правото да променя настоящите финансови условия, но в този случай се задължава да информира Потребителите в разумен срок преди всяка промяна. Заплатени такси не се възстановяват.

Приложение № 1 – „Услуги по изготвяне на споразумение и депозирането му одобрението му в съда“.

Видове спорове Такса за изготвяне на споразумение (само по допълнително изрично възлагане) и подготовка на документи за входиране в съда за одобрение
Непаричен спор 200 лева (по 100  лева на страна)
Паричен  спор до 10 000 лева 300 лева (по 150  лева на страна)
Паричен спор от 10 000 до 20 000 лева 400 лева
Паричен спор от 20 000 лева до 50 000 лева 600 лева
Париченспор  от 50 000 лева до 100 000 лева 900 лева
Паричен спор  над 100 000 лева 1400 лева
 1.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Доставчикът си запазва правото да прекрати незабавно и безусловно достъпа до услугата на Потребител, в случай на нарушение на настоящите Общи условия; в случай че Потребител предоставя неистински данни или информация; в случай че се установи незачитане на приложимите закони и разпоредби в страната и/или когато едно лице е създало повече от един профил.
Платформата  може да съдържа линкове към други страници или интернет ресурси, които не се оперират и управляват от Доставчика. Доставчикът не е отговорен за съдържанието, продуктите, услугите или информацията, намиращи се линкове, водещи към страници, които не са негова собственост.
Всички права върху Платформата принадлежат на Доставчика и са защитени в съответствие с българското законодателство.
Доставчикът има право да изменя едностранно настоящите Общи условия, като уведомява за това Потребителите. Измененията обвързват и вече регистрираните Потребители, които не отправят изрично искане за прекратяване на договора за предоставяне на услуги, сключен с Доставчика. Измененията стават задължителни за Потребителите от датата на публикацията им в Платформата.
Доставчикът има право да изтрие всяка информация, публикувана в Платформата, която не отговаря на Общите условия, или които биха навредили на Платформата, или които представляват нарушение на българското законодателство и добрите нрави.
Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, включително и такива във връзка с отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите Общи условия.

VII.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право на свободен преглед на информацията в Платформата, има право на достъп до предоставените данни в профила си, има право да инициира или потвърждава процедури по медиация, има право на техническа подкрепа и консултация по повод използването на Платформата.
Потребителят се задължава да попълва и публикува само вярна и коректна информация. Наред с това се задължава да не публикува съдържание с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
Потребителят се задължава да упражнява правата си за ползване на услугите, предоставяни от Платформата, добросъвестно, спазвайки приложимите нормативни актове и настоящите Общи условия, като не извършва злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на Платформата.
Потребителят носи пълната отговорност за опазване на своите e-mail и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на неговия e-mail и парола.
Потребителят се задължава да упражнява правата си само и единствено в рамките на предлаганите услуги, съобразно тези Общи условия.
Потребителят се съгласява Доставчикът да разполага с предоставените при регистрацията от Потребителя данни да контакт с цел маркетинг и промоционални цели (в това число и за изпращане на търговски съобщения).
Потребителят се задължава да не копира, модифицира, публикува, предава, изнася, продава каквато и да било информация от Платформата.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят физическо лице дава съгласие предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Доставчика при спазване на Закона за защита на личните данни, Общият Регламент за Защита на Данни и Декларацията за поверителност.
Доставчикът се задължава да пази в тайна предоставена от Потребителите информация, включително да обработва предоставените му лични данни в съответствие с правилата на Закона за защита на личните данни, включително като осигури необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
С приемането на настоящите Общи условия и правила за ползване, Потребители дават съгласие предоставените лични данни да бъдат предоставяни на трети лица в следните случаи:
когато лично Потребителят  подал данните в полета с публична информация;
когато информацията, съдържаща лични данни, се предоставя на друг Потребител или  Медиатор, с цел осъществяване на комуникация между тях, във връзка с процедура по медиация;
когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред;
за предоставяне на статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действия на посетителите върху техните рекламни материали и линкове;
за целите на директния маркетинг.

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е недействителна, то тя се замества по право от приложимите норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби.
Приложим език е българският. Приложими са нормите на българското законодателство, в това число правилата на Закона за медиацията, Закона за задълженията и договорите и др.
Всички евентуални спорове между Доставчик и Потребител ще се решават чрез медиация, а когато това се окаже невъзможно от съответния компетентен съд в град София.