Съгласен/а съм моите лични данни да бъдат използвани от „Агрийсмарт“ ООД с цел регистрация на уникален профил в платформата www.agreesmart.com, както и за използването на функционалностите и услугите, предоставяни от „Агрийсмарт“ ООД на посочената платформа съобразно Общите условия, включително по изпращане/потвърждение на покана за процедура по медиация, сключване на споразумение за медиация, събиране на информация относно конкретен спор, определяне на медиатор, организиране и провеждане на среща в процедура по медиация, предоставяне на услуги във връзка със сключване на спогодба по определен спор, включително изпращане на информация за събития, продуктова информация и проучвания. Във връзка с горното се съгласявам да ми бъдат изпращани електронни съобщения от „Агрийсмарт“ ООД. Информиран/а съм, че личните ми данни ще бъдат използвани и съхранявани в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и всички останали нормативни изискванията, докато са необходими за целите на предлагани услуги, които са поискани. Информиран/а съм, че „Агрийсмарт“ ООД може да представи моите лични данни към трети лица – медиатори в процедури по медиация и/или посочени от мен лица във връзка с изпратени/получени покани за медиация с оглед гореспоменатите цели. Информиран/а съм, че във всеки един момент мога да оттегля даденото от мен тук съгласие по отношение на всички или част от указаните видове използвани и/или предоставяне на личните ми данни. Информиран/а съм и за правото ми на достъп, правото ми да поискам промени в съхраняваните мои лични данни, прекратяване на използването им или изтриването им чрез писмено известие до „Агрийсмарт“ ООД, гр. София 1849, ул. Бузлуджа No 3 или на office@agreesmart.com