• Ползването на платформата AgreeSmart онлайн, в това число регистрацията в платформата, инициирането на процедура по медиация и потвърждаването на участие в нея, е безплатно.
  • За всяка проведена среща се заплаща такса от всяка една от спорещите страни в размер на 25 (двадесет и пет) лева.
  • Първата проведена обща среща винаги е напълно безплатна. Таксата от 25 (двадесет и пет) лева се заплаща  едва на втора среща, ако страните желаят да продължат медиацията.
  • Таксата се заплаща преди провеждането на конкретно насрочената среща, в брой или по банков път.
  • Платформата AgreeSmart си запазва правото да откаже провеждането на среща по медиация при липса на заплатена такса.
  • В случай че една от страните откаже да заплати дължимата от нея такса, но желае да участва в процедурата , медиацията може да бъде проведена, само ако другата страна в спора е съгласна да покрие неплатената такса.
  • Таксата за среща не зависи от вида на спора – непаричен/непаричен, за имот (апартамент, автомобил и т.н.) и т.н..
  • При постигане на споразумение между страните, AgreeSmart предлага съдействие при оформянето му в писмен вид и одобряването му от съда. Цената на тези услуги е посочена в Приложени №1 по-долу.
  • Заплатените такси не се възстановяват.

Приложение No 1 – „Услуги по изготвяне на споразумение и депозирането му одобрението му в съда“.

Видове спорове Такса за изготвяне на споразумение (само по допълнително изрично възлагане) и подготовка на документи за входиране в съда за одобрение
Непаричен спор 200 лева (по 100  лева на страна)
Паричен  спор до 10 000 лева 300 лева (по 150  лева на страна)
Паричен спор от 10 000 до 20 000 лева 400 лева
Паричен спор от 20 000 лева до 50 000 лева 600 лева
Париченспор  от 50 000 лева до 100 000 лева 900 лева
Паричен спор  над 100 000 лева 1400 лева